CBS (centrálne batériové systémy) EATON

DualGuard-S - centrálny batériový systém

DualGuard-S – centrálny
batériový systém


LP-STAR - centrálny batériový systém

LP-STAR – centrálny
batériový systém

1. Základné ovládanie systému 

Centrálny batériový systém EATON  okrem zabezpečenia spoľahlivého napájania (230 V AC / 220 V DC) bezpečnostným a výstupným svietidlám sa centrálny batériový systém DualGuard sám testuje automaticky a individuálne monitoruje každé svietidlo CG-S (až 20 na obvod) a to všetko robí iba pomocou napájacieho kábla.

Nový typ technológie STAR umožňuje programovanie prepínacieho režimu každého pripojeného svietidla CG-S voľne v rámci 50 alebo 60 Hz napájacej siete pomocou ovládača centrálneho batériového systému. To znamená, že režimy udržovaného svetla, prepínaného udržiavaného svetla a neudržiavaného svetla sa dajú kombinovať do jedného a toho istého obvodu – nie sú potrebné samostatné dátové káble!

DUALGUARD-S       Programovanie umožňuje dotykový TFT displej s 512MB pamäťou RAM a 4GB flash pamäťou, ktorý zároveň monitoruje a riadi centrálny batériový systém v kombinácii so samostatným riadiacim modulom ACU DG-S. Automaticky sú monitorované funkcie pripojených zariadení a hlásené poruchy na paneli.

Riadiaci modul s jeho nepretržitou programovou pamäťou a veľkým grafickým displejom monitoruje a riadi centrálny systém batérií. Automaticky testuje všetky funkcie zariadení a núdzových svietidiel, ktoré sú k nemu pripojené, a hlási prípadné poruchy.

2. Informácie o poruchách 

CBS systém bez zásahu obsluhy zaznamenáva pomocou vlastnej riadiacej jednotky prípadnú vzniknutú poruchu na jednotlivých okruhoch (v konkrétnom núdzovom svietidle), alebo v zariadení. Poruchu vypíše na displej riadiacej jednotky. Zápisy sú automaticky uchované v pamäti zariadenia. Porucha je zároveň signalizovaná červenou led kontrolkou v zariadení a červenou led kontrolkou na vzdialenom vypnutí.

3. Princíp prevádzky

Systém núdzového osvetlenia je pri odovzdávaní diela naprogramovaný v zmysle požiadaviek prevádzkovateľa. Núdzové osvetlenie plní funkciu bezpečnostného osvetlenia, z tohto dôvodu je v čase bezporuchového napájania hlavného osvetlenia vypnuté.  Pri výpadku hlavného osvetlenia sa núdzové osvetlenie zapína do niekoľkých stotín sekundy. 

Okruhy núdzových svietidiel sú monitorované riadiacou jednotkou v CBS. Výpadky napájania podružných svetelných rozvádzačov sú sledované prostredníctvom inverzných BUS modulov (DUALGUARD-S) / 3Phase modulov (LP-STAR), t.j. v prípade poruchy napájania podružného rozvádzača centrálny batériový systém rozsvieti núdzové osvetlenie v kritickej časti objektu a núdzové svietidlá sú napájané cez CBS zo siete (230V/AC). V prípade výpadku napájania CBS sú núdzové svietidlá napájané z gélových bezúdržbových akumulátorov (230V/DC).

Pri obnovení sieťového napájania zostáva núdzové osvetlenie svietiť ešte 1 minútu, pre prípad opakovaného výpadku hlavného napájania siete. Ak nenastane v tomto časovom úseku výpadok systém núdzového osvetlenia sa automaticky vypne.

Núdzové osvetlenie nikdy nenahrádza hlavné osvetlenie, jeho úlohou je bezpečne ukončiť prácu v prípade výpadku hlavného osvetlenia, t.j. bezpečne vypnúť stroje (antipanikové osvetlenie) a bezpečne opustiť pracovisko označenými únikovými trasami (piktogramové osvetlenie). 

4. Automatické testovanie

Norma STN EN 62034 celkom jednoznačne popisuje čo automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií majú spĺňať, na čo sú určené a ich klasifikáciu z pohľadu efektívnosti a spoľahlivosti skúšania.

Kontroly systémov núdzových svietidiel: 

Funkčný test: Test funkčnosti svetelného zdroja núdzového svietidla a nábehu napájania z núdzového zdroja napájania v trvaní do 10% z požadovaného času funkčnosti v núdzovom režime. 

Záťažový test (Prevádzkový test): Test funkčnosti svetelného zdroja núdzového svietidla a výdrže zdroja núdzového napájania v trvaní požadovaného času funkčnosti v núdzovom režime ( 1h/3h podľa typu objektu).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Záťažový test pri väčších počtoch núdzových svietidiel a svietidiel s núdzovými modulmi je potrebné naplánovať a uskutočniť so zreteľom na fakt, že doba nabíjania batérií, či už centrálneho batériového systému  alebo batérií v núdzových svietidlách a svietidlách s núdzovým modulom je 24 hodín.

Záznamy o udalostiach, výpadkoch napájania, prípadne aj neoprávnené zásahy do zariadenia sú zapísané v riadiacej jednotke. Pri ročnej profylaktickej skúške zariadenia oprávnená osoba skontroluje stav zariadenia a vystaví protokol o poruchách, určí nápravné opatrenia pre odstránenie chýb a potvrdí  spoľahlivú funkčnosť systému pre ďalšie obdobie do trvania predpísanej ročnej kontroly systému núdzového osvetlenia.

Zaškolený správca zariadenia si zaznamenáva stav signalizačných led diód na vzdialenom vypnutí do prevádzkového denník (zošit) 1x týždenne.

V prípade signalizácie červenej led diódy t.j. chyba na systéme núdzového osvetlenia bezodkladne hlási dodávateľovi núdzového osvetlenia pre zabezpečenie odstránenia závady.

5. Funkcia bezpečného vypnutia

Centrálny batériový systém je doplnený príslušenstvom tzv. „vzdialené vypnutie“.

Týmto zariadením je možné bezpečné vypnutie centrálneho batériového systému v prípade údržby na núdzovom osvetlení po požadovanú dobu údržby. Indikácia EATON F3, vzdialené vypnutie indikuje prostredníctvom troch bezpotenciálových indikačných kontaktov : 

– zelená kontrolná led dióda sieťová prevádzka, 

– žltá kontrolná led dióda prevádzka z batérie

– červená kontrolná led dióda porucha systému

Vzdialené vypnutie umožní správcovi blokovať systém núdzového osvetlenia otočením kľúčika do určenej polohy. Tým je celý systém znefunkčnený, čo umožní na potrebný čas pracovať na okruhoch núdzového osvetlenia napr. pri výmena nefunkčného núdzového svietidla atď…Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.