Keď zlyhá hlavné osvetlenie v dôsledku výpadku napájania, preberá jeho funkciu systém núdzového osvetlenia. Všade, kde môže vzniknúť výpadkom elektrickej siete riziko ohrozenia osôb, musí byť aktivované núdzové osvetlenie.

Núdzové osvetlenia pomáha ľuďom, aby sa zorientovali a našli najkratšiu cestu do bezpečných priestorov. Téma núdzového osvetlenia je aktuálna v prípade každej stavby. Návrh núdzového únikového osvetlenia musí riešiť aj tú najkritickejšiu situáciu.

Núdzové osvetlenie zahŕňa:
 1. Núdzové únikové osvetlenie
  Je nezávislé na el. sieti. Je inštalované pre bezpečnú evakuáciu budovy alebo ukončenie potenciálne nebezpečných pracovných operácií. Zamestnávatelia sú povinní vykonať ohodnotenie rizík pracovísk, ktoré prevádzkujú. 
 2. Náhradné osvetlenie
  Je nezávislé na el. sieti. Je inštalované tam, kde sa neočakáva žiadne nebezpečenstvo pre zamestnanca. Slúži pre zabezpečenie pokračovania pracovných činností.
Núdzové únikové osvetlenie sa delí: :
 1. núdzové osvetlenie únikových trás
 2. núdzové osvetlenie priestorov s veľkým rizikom
 3. núdzové osvetlenie antipanické
NEXILITELED núdzové svietidlo s piktogramom aj bez

čo nám káže Vyhláška pre núdzové osvetlenie a aké sú Kritériá pre výber riešenia systému núdzového osvetlenia? (norma STN 92 0203) 

1. Núdzové svietidlá so samostatnou batériou

 • Stavby s počtom svietidiel menším než 50, v ktorých je možné uskutočňovať pravidelné vizuálne kontroly funkčnosti bez ťažkostí a je možnosť poveriť osobu na vykonávanie pravidelných kontrol a vykonanie záťažového testu nijakým spôsobom neohrozuje prevádzku v objekte.

2. Núdzové svietidlá pripájané na centrálny batériový systém (CBS)

 • Stavby s vnútorným zhromažďovacím priestorom a celkovým počtom viac ako 100 núdzových svietidiel.
 • Stavby s celkovým počtom núdzových svietidiel viac ako 50 a viac ako 1/3 z celkového počtu núdzových svietidiel sú umiestnené vyššie ako 4,5 m nad úrovňou podlahy.
 • Stavby s požiarnou výškou nad 22,5 m, okrem stavieb na bývanie
 • Stavby s celkovým počtom viac ako 200 núdzových svietidiel

Pridaj komentár