Profylaktické skúšky a kontrola núdzového osvetlenia

Profylaktické skúšky a kontrola núdzového osvetlenia sú
určené pre požiarne zariadenia a systém núdzového osvetlenia podľa §2 ods.4 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, „Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.“

Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu.

Núdzové osvetlenie je elektrickým zariadením, preto ho môže kontrolovať len osoba s odborným vzdelaním.

Spoločnosť HELPLUX s.r.o. zabezpečuje vykonávanie ročných profylaktických skúšok odborne spôsobilými technikmi.

Odbornú spôsobilosť deklarujeme certifikátmi o preškolení vydanými výrobcom EATON / CEAG. 

Pre našich partnerov ponúkame možnosť uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí služby profylaktiky, servisu a údržby systému núdzového osvetlenia.

Máte záujem o kontrolu núdzového osvetlenia?

Kontaktujte nás

Naše ďalšie servisné služby

predaj a servis núdzového osvetlenia EATON

Návrh núdzového osvetlenia

Pri návrhu núdzového osvetlenia je dôležité správne definovanie únikovej trasy, určenie správnej doby autonómnosti svietidla a výber vhodných svietidiel. Zistite ako pristupovať k návrhu núdzového osvetlenia krok za krokom.

Zobraziť viac
profylaktické skúšky núdzového osvetlenia

záručný a pozáručný servis

Zabezpečíme pre vás služby profylaktiky, záručného aj pozáručného servisu a údržby systému núdzového osvetlenia pre systémy núdzového osvetlenia EATON / CEAG dodaných našou spoločnosťou.

Zobraziť viac

Zabezpečíme pre váš projekt všetko od návrhu, cez výber svietidiel až po servis a kontrolu núdzového osvetlenia

1. Návrh systému núdzového osvetlenia 

Posúdenie projektu v zmysle noriem o núdzovom osvetlení v súlade s technickou správou vydanou k projektu odbornou komisiou a požiarnou dokumentáciou

STN EN 1838 Svetlo a osvetlenie, Núdzové osvetlenie

STN EN 50171 Centrálne napájacie systémy

STN EN 50272-2 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií

STN EN 62034 Automatické skúšobné systémy núdzových únikových osvetlení napájaných z batérií

2. Výber núdzových svietidiel s optimálnou charakteristikou pre dané prostredie

tj. IP krytie, montážne výšky, krivka svietivosti, svetelný výkon, dizajn svietidiel

3. Spracovanie svetelno-technických výpočtov rozmiestnenia núdzového osvetlenia pri dodržaní rovnomernosti osvetlenia v programe DIALUX

4. Zakreslenie núdzového osvetlenia do výkresovej dokumentácie DWG/Autocad

Vypracovanie blokovej schémy zapojenia okruhov núdzového osvetlenia, výpočet kapacity pre CBS

5. Vypracovanie cenovej kalkulácie v projektových cenách, vypracovanie výkazu výmer

6. Technická podpora pri realizácii diela

7. Dodávka centrálnych batériových systémov, núdzového osvetlenia

8. Odborné zapojenie centrálnych batériových systémov, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

9. Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6

11. Profylaktická ročná kontrola núdzového osvetlenia, funkčné skúšky centrálnych batériových systémov (CBS) núdzového osvetlenia a autonómnych svietidiel (s vlastnou baterkou).

Spoločnosť HELPLUX, s.r.o. je oficiálny distribútor a zmluvný partner výrobcu núdzového osvetlenia EATON pre Slovenskú a Českú republiku.

eaton logo

Chcete sa nás niečo spýtať?

Pozrite si otázky ktoré sa nás zákazníci najčastejšie pýtajú, alebo nám rovno napíšte.

Najčastejšie sa nás pýtate...

Aký je postup, keď chcem nainštalovať systém núdzového osvetlenia?

Najlepšie bude nás kontaktovať a spoločne určite navrhneme to najlepšie riešenie pre Vás.

Vďaka nášim šikovným zamestnancom vieme pripraviť návrh aj realizáciu v čo najkratších čakacích dobách.

Cena vždy záleží od veľa faktorov. Preto bude najlepšie ak nás kontaktujete a spoločne si prejdeme návrh krok po kroku na základe ktorého budeme vedieť  odhadnúť cenu.