Profylaktické skúšky

Podľa §2 ods.4 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, „Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.“

Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia alebo zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje najmenej raz za 12 mesiacov kontrolu.

Núdzové osvetlenie je elektrickým zariadením, preto ho môže kontrolovať len osoba s odborným vzdelaním.

Spoločnosť HELPLUX s.r.o. zabezpečuje vykonávanie ročných profylaktických skúšok odborne spôsobilými technikmi.

Odbornú spôsobilosť deklarujeme certifikátmi o preškolení vydanými výrobcom EATON / CEAG. 

Pre našich partnerov ponúkame možnosť uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí služby profylaktiky, servisu a údržby systému núdzového osvetlenia.

Zaujala Vás naša činnosť a chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Naše ďalšie servisné služby

Návrh núdzového osvetlenia

Zobraziť viac

záručný a pozáručný servis

Zobraziť viac